درصد توزیع افراد خانوارها بر حسب گروه های سنی طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹