درصد توزیع افراد ۶ ساله و بالاتر خانوارها بر حسب وضع فعالیت طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹