درصد توزیع خانوارها بر حسب تعداد شاغلین طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹