درصد توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعالیت محل کار طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹