بایگانی

بایگانی ژوئن

آمارهای جدید(اجتماعی)

۱۲ خرداد ۱۳۹۱ ۱ دیدگاه

oo

برخی از جدید ترین آمارهایی که در حال حاضر روی سایت قرار داده شدند را در زیر مشاهده میکنید

درصد توزیع افراد خانوارها بر حسب گروه های سنی طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹

درصد توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعالیت محل کار طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹

درصد توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب وضعیت شغلی طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹

درصد توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها به تفکیک جنسیت بر حسب میزان سواد طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹

درصد توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها به تفکیک جنسیت بر حسب وضع فعالیت طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹

درصد توزیع افراد ۶ ساله و بالاتر خانوارها بر حسب وضع فعالیت طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹

درصد توزیع خانوارها بر حسب تعداد افراد خانوار طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹

درصد توزیع خانوارها بر حسب تعداد شاغلین طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹

قیمت مواد غذایی در تهران در خرداد ۱۳۹۱ (به همراه مقایسه با دوره مشابه سال قبل)

متوسط تعداد افراد خانوار ها(بعد خانوار) از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹