متوسط تعداد افراد خانوار ها(بعد خانوار) از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹