درصد توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها به تفکیک جنسیت بر حسب وضع فعالیت طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹