درصد توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب وضعیت شغلی طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹